RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L nr 119, str. 1, informujemy, co następuje:

Administrator danych osobowych
Stowarzyszenie  „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego  Ravensbrück  jest administratorem danych osobowych  członków stowarzyszenia i jego beneficjentów.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i  członków następuje w celu świadczenia pomocy, ewidencji danych osobowych, sprawozdawczym oraz dla organów państwowych jeżeli będzie ku temu podstawa prawna.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy
Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych beneficjentów i członków stowarzyszenia
– podstawowe dane identyfikacyjne,
– dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
– dane dotyczące zamieszkania, PESEL, telefon, stanu zdrowia, ewentualnie sytuacji materialnej,

Odbiorcy danych
Dane osobowe beneficjentów i  członków nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe beneficjentów i stron porozumień o współpracy będą przetwarzane do zakończenia umów, w przypadku członków do czasu istnienia członkostwa.

Prawa:
Beneficjentom i członkom przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli beneficjent i darczyńca uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

W celu wykonania swoich praw beneficjent i strona porozumień o współpracy może skierować żądanie pod adres email: sikoraandrzej7@gmail.com lub tel.: 662 157 690 lub na adres: Stowarzyszenie „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück” Kraków ul. Seniorów Lotnictwa 10/19

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez wyżej wymienione osoby ich danych osobowych jest dobrowolne.