Statut

Statut Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”

PREAMBUŁA

Projekt ten sam w sobie już zawiera argument za jego zrealizowaniem i zasadnością. Należy go zrealizować z tego prostego powodu, że powstał  ̶  bo mimo upływu lat znaleźli się ludzie, którzy wiedzą dlaczego do tego dążą. W pewnym sensie to stowarzyszenie już istnieje, choć jeszcze nie oficjalnie, skoro się samorodnie ujawniła potrzeba jego powołania  ̶  potrzeba stworzenia i wychowania pewnej elity społecznej.

Historia każdego narodu ujawnia istnienie grupy, która ten naród w pewnym sensie prowadzi. Każdy naród pragnie posiadać własną tożsamość i dąży do wolności .W Polsce nie trzeba tego udowadniać, historia naszego narodu jest odwieczną walką o naszą tożsamość i wolność. Uzasadnienia wymaga tylko to, czemu ta szczególna pamięć należy się właśnie byłym więźniarkom Ravensbrück, a nie innym grupom, również maltretowanym przez najeźdźców. Jest parę powodów, dla których historia tego obozu koncentracyjnego jest szczególna. Był to największy kobiecy KL, międzynarodowy obóz koncentracyjny na terenie Trzeciej Rzeszy, zorganizowany przed drugą wojną światową. Z Polski umieszczano tam nie przypadkowe osoby, zatrzymane podczas tzw. łapanek ulicznych, które organizowało Gestapo w krajach podbitych dla szerzenia terroru. Do Ravensbrück wysyłano już od września 1939 roku osoby wcześniej obserwowane, ważne dla narodu polskiego  ̶  działaczy społecznych, naukowców, nauczycieli  ̶  właśnie członków elity narodu. W miarę rozwoju Ruchu Oporu i walki podziemnej w Polsce rozwijały się organizacje, do których wstępowało wiele młodzieży  ̶  i bardzo wcześnie, bo już w listopadzie 1939 roku, do tajnej organizacji ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) włączyło się także harcerstwo  ̶  zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Gdy organizacje stawały się liczniejsze okazywało się, jak zawsze w takich sytuacjach, że zdarzał się ktoś podstawiony, szpieg  ̶  i z biegiem czasu Gestapo aresztowało członków organizacji i te wybrane osoby wysyłano właśnie do obozu w Ravensbrück, wybitne nauczycielki i pełną entuzjazmu młodzież, osoby, które składały przysięgę, że są gotowe umrzeć dla Ojczyzny. Nie były to zastraszone niewinne osoby z łapanek, ale świadome swej odpowiedzialności zaangażowane bojowniczki.

We wrześniu 1941 roku skierowano do Ravensbrück dwa transporty więźniarek, harcerek z Zamku lubelskiego i z Pawiaka, Transport z Lublina otrzymał wyroki śmierci, ale egzekucje odbyły się tylko częściowo w Polsce, część zaś sukcesywnie była tracona w obozie, a dodatkowo od sierpnia 1942 rozpoczęto w tym obozie szereg operacji pseudonaukowych na tych więźniarkach, które otrzymały wyrok śmierci. Na procesie w Norymberdze ujawniło się, że eksperymenty były owocem porozumienia prywatnego Himmlera z dyrektorem sanatorium ortopedycznego w Hohenlychen w Meklemburgii niedaleko Ravensbrück, profesorem Karlem Gebhardtem, który na procesie tłumaczył się, że fakt, iż przekazano mu te osoby od Himmlera był równoznaczny z ocaleniem ich życia. Było to kłamstwo, gdyż były dziewczęta, które mimo poddania ich operacji, zostały potem zabite. Poddano operacji najpierw najmłodsze, które próbowały protestować. Pierwsza z nich powiedziała na sali operacyjnej „Ich bin kein Kaninchen, ich bin Mensch” ̶  co oczywiście nie zahamowało operacji. Ale więźniarki były nadal aktywne, udało im się nawiązać kontakt z wolnością i przekazać światu informacje i Niemcy musieli wreszcie zaprzestać operacji, a więźniarkom udało się stworzyć dokumentację tej zbrodni, którą Niemcy usiłowali ukryć. Więźniarki obozu w Ravensbrück potrafiły przekazać listy operowanych i rozstrzelanych, co stało się podstawą aktu oskarżenia. Istnieje opracowana dokumentacja.

Dlaczego do tego wracać?

Obserwuje się takie zjawisko, że podczas gdy dzieci byłych więźniarek na ogół mało interesowały się historią tych zbrodni, natomiast teraz wyraźnie interesują się wnuki, młodzież; i właśnie chodzi nie o to, żeby się mścić za to, co było, ale żeby przestrzec, by dramatyczna historia drugiej wojny światowej nie powtórzyła się. Gdy w 1945  roku w Ravensbrück chciano zlikwidować „króliki” (osoby poddane eksperymentom pseudomedycznym)  ̶  to osoby, które to przeżyły, napisały testament. Dokument oryginalny wprawdzie zaginął, ale odtworzyły go po wyzwoleniu. Żądały, żeby w Europie zorganizowano międzynarodową szkołę, w której młodzież wszystkich narodów uczyłaby się przyjaźni i solidarności. Ostatnie dziesiątki lat pokazują degradację ludzkości, także Polski, oszałamiający rozwój techniki fascynuje młodzież i materia swoim rozwojem technicznym zasłania wartości ogólnoludzkie, duchowe. Człowiek współczesny, zafascynowany osiągnięciami techniki, nie zauważa etyki.

I właśnie ta grupa osób domaga się stworzenia takiej elity narodu, która przywróci właściwe pojęcie człowieka i ojczyzny  ̶  świadomość, że człowiek „nie samym chlebem żyje”, zwróci uwagę na naukę wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, który nauczał. że „każdy musi mieć swoje Westerplatte”, i że „człowiek nie może żyć bez uniesień”. Chodzi o to, żeby naród, który od wieków walczy o swego ducha, odzyskał świadomość swej własnej wartości, a obóz w Ravensbrück jest jak współczesne ogniwo w historii narodu.

 

Profesor dr Wanda Półtawska

więzień Ravensbrück nr 7709

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy „Rodzina Ravensbrück”.

Stowarzyszenie może używać, zwłaszcza w korespondencji z zagranicą, obok nazwy w języku polskim, nazwy w języku angielskim: „Association of Family of Female Prisoners of the Ravensbrück German Concentration Camp”.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 nr 96 poz.873 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy, do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.

Cały dochód z działalności Stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe.

Rozdział I

Cele i środki działania

 1. Do celów Stowarzyszenia należą:
 2. a) krzewienie wiedzy o KL Ravensbrück, zwłaszcza młodemu pokoleniu, ukazywanie wartości, którymi się kierowały więźniarki, które pozwoliły im nie tylko godnie przetrwać, ale pomagać bliźnim i brać udział w ruchu oporu a także rozwijać swą osobowość w niezwykle trudnych warunkach życia obozowego,
 3. b) udzielanie pomocy w tym np. materialnej w miarę pozyskanych na ten cel środków, medycznej byłym więźniarkom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 4. d) współpraca z polskimi instytucjami zajmującymi się problematyką niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym z administracją publiczną (Instytut Pamięci Narodowej), samorządem terytorialnym, muzeami, kościołami, szkołami, uczelniami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach,

d)współpraca z zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi, zajmującymi się problematyką II wojny światowej.

 1. Stowarzyszenie organizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 2. a) podejmowanie działań mających na celu upamiętnienie tragicznej historii obozu KZ Ravensbrück poprzez organizowanie i współorganizowanie:

– uroczystości, konferencji, sesji w tym sesji naukowych, konkursów,

– wyjazdów do Muzeum Ravensbrück w Niemczech więźniarek, ich rodzin, młodzieży zaangażowanej w ochronę pamięci o więźniarkach KL Ravensbrück,

– spotkań z więźniarkami KL Ravensbrück, ich rodzinami,

– wydawanie publikacji okolicznościowych, publikacji naukowych, wspomnień byłych więźniarek,

 1. b) troska o miejsca pamięci związane z KL Ravensbrück:

– zajmowanie stanowiska wobec administracji publicznej w sprawach dotyczących KL Ravensbruck,

– zajmowanie stanowiska za granicą w sprawach dotyczących KL Ravensbruck, współpraca w tej mierze z odpowiednimi instytucjami administracji publicznej,

 1. c) organizowanie konferencji prasowych współpraca z mediami, w tym elektronicznymi w celu realizacji zadań statutowych,
 2. d) pozyskiwanie środków na udzielanie pomocy materialnej, w tym darowizn, na cele statutowe,
 3. e) organizowanie pomocy w miarę możliwości medycznej jak też pomocy bytowej osobom o których mowa w pkt.6 b,
 4. f) przedstawianie władzom postulatów oraz opinii w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia,
 5. g) reprezentowanie interesów zbiorowych swych członków wobec organów władzy publicznej,
 6. h) gromadzenie archiwaliów, w tym pamiątek związanych z pobytem więźniarek w obozie koncentracyjnym celem przekazania ich do muzeów.

Rozdział II

Członkowie prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Oprócz rodzin więźniarek członkami mogą być osoby, które identyfikują się z celami Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 2. Członkowie Stowarzyszenia to:
 3. a) zwyczajni,
 4. b) wspierający,
 5. c) honorowi.
 6. Osoba pragnąca zostać członkiem Stowarzyszenia składa deklarację członkowską.
 7. Zarząd Stowarzyszenia uchwałą przyjmuje w poczet członków osobę, o której mowa w punkcie poprzedzającym. Nie dotyczy to członków założycieli Stowarzyszenia.
 8. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zobowiązuje się stale bądź sporadycznie wspierać materialnie Stowarzyszenie.
 9. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia.
 10. Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie na uzasadniony wniosek zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 5 członków Stowarzyszenia.
 11. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 12. a) biernego i czynnego udziału w organizowanych lub współorganizowanych wykładach, uroczystościach etc.,
 13. b) zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia.
 14. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 15. a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizowania w miarę możliwości jego celów,
 16. b) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 17. Członkowie honorowi i wspierający mogą brać udział w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, przy czym osoby prawne są reprezentowane przez osoby umocowane z mocy statutu tej osoby bądź z mocy przepisów prawa. Członkowie honorowi mają te same prawa co członkowie zwyczajni bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 18. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 19. Utrata członkostwa w postaci skreślenia z listy członków przez zarząd następuje na skutek:
 20. a) pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi,
 21. b) utraty praw obywatelskich na mocy wyroku sądu,
 22. c) sprzeniewierzenia się celom, do jakich zostało powołane Stowarzyszenie,
 23. d) w przypadku osób prawnych na skutek likwidacji stosownie do obowiązujących przepisów.
 24. Od uchwały zarządu w sprawie skreślenia z listy członków osobie skreślonej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które może wnieść w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały (jeśli brała udział w posiedzeniu zarządu) lub w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej uchwały zarządu (jeśli uchwała została podjęta pod jej nieobecność).

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. a) Walne Zebranie,
 3. b) Zarząd,
 4. c) Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a wybór członków zarządu i komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 6. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 7. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, a członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
 8. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 9. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku przez zarząd.

Program miejsce obrad zarząd podaje do wiadomości członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania w formie pisemnej lub elektronicznej,

Walne Zebranie podejmuje uchwały i przeprowadza wybory w obecności co najmniej połowy członków (w pierwszym terminie). Jeżeli w pierwszym terminie w zebraniu nie bierze udziału co najmniej połowa członków zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę członków. Dotyczy to także nadzwyczajnego Walnego Zebrana.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie, zwoływane jest przez zarząd z jego inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy określone w jego programie doręczonym członkom.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
 3. a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 4. b) uchwalanie zmian statutu większością 2/3 głosów,
 5. c) wybór władz Stowarzyszenia,
 6. d) udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. g) rozpatrywanie uchwał zarządu dotyczących skreślenia członków,
 10. h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. i) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 12. j) powoływanie Oddziałów Stowarzyszenia.
 13. Do czasu wyboru władz pierwszego Oddziału Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym mają prawo brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Po tej dacie zarząd Stowarzyszenia ustala ilość delegatów wybieranych na Walne Zebranie. Członkowie nie będący delegatami mają prawo brać w nim udział z głosem doradczym.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania Stowarzyszeniem, reprezentuje je na zewnątrz.

W bieżących sprawach Stowarzyszenie reprezentuje prezes lub osoba wyznaczona przez zarząd. Osoby te winny informować zarząd o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu zarządu.

 1. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka, zarząd może powierzyć te obowiązki innemu członkowi zarządu.

Zarząd konstytuuje się po wyborach.

W uzasadnionych przypadkach zarząd może powołać członka Stowarzyszenia do prowadzenia określonych spraw Stowarzyszenia udzielając mu pełnomocnictwa. Powyższe winno zostać podane do wiadomości członkom na najbliższym Walnym Zebraniu.

W razie rezygnacji członka, lub jego śmieci zarząd może dokooptować do składu członka Stowarzyszenia. Kooptacja następuje w glosowaniu tajnym. Ilość członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy członków zarządu.

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 2. Do kompetencji zarządu należą w szczególności:
 3. a) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, w tym realizacja uchwał Walnego Zebrania.
 4. b) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
 5. c) zwoływanie Walnego Zebrania,
 6. d) przyjmowanie i skreślanie członków,
 7. e) podejmowanie decyzji o przyznaniu pomocy osobie spełniającej kryteria statutowe oraz o jej zakresie,
 8. f) podejmowanie uchwały w przedmiocie powołania Oddziału i określenia jego siedziby,
 9. g) podejmowanie decyzji w sprawie składek członkowskich,
 10. h) powołanie sekcji tematycznych, oraz powołanie ich przewodniczących.
 11. Komisja Rewizyjna powoływana jest do kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 12. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą też pobierać wynagrodzenia za pracę w Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami zarządu.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
 3. a) kontrolowanie działalności zarządu, w tym działalności finansowej i statutowej zarządu,
 4. b) branie udziału w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym,
 5. c) składane sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi,
 6. d) składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 7. Gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, wybór może nastąpić w drodze kooptacji przez pozostałych członków. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę członków.
 8. Sekcje tematyczne powoływanie są przez Zarząd, zrzeszają członków, zajmujących się określoną tematyką w ramach celów Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Oddziały Stowarzyszenia

40 Stowarzyszenie może powoływać Oddziały które mają osobowość prawną.

 1. Delegaci Oddziałów uczestniczą w Walnym Zebraniu. Ich wyboru dokonuje Walne zebranie członków Oddziału, wg ilości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia w proporcji do liczby członków oddziału.
 2. Oddział rejestruje się samodzielnie wg zasad określonych w prawie o stowarzyszeniach (minimalna ilość członków założycieli 7 osób). Do rejestracji niezbędna jest uchwala zarządu o powołaniu Oddziału i określenia jego siedziby (gmina).
 3. Władzami Oddziału są:
 4. a) Walne Zebranie członków Oddziału,
 5. b) Zarząd Oddziału,
 6. c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 7. Uchwały władz Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkowi w pierwszym terminie (dotyczy Walnego Zebrania członków Oddziału), w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 8. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.
 9. W razie rezygnacji lub śmierci członka zarządu kooptacja następuje na zasadach określonych w pkt.30 statutu.

– Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

– Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku, jako sprawozdawcze i co 4 lata  jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż po upływie jednej godziny, przy czym w drugim terminie może podejmować uchwały lub dokonywać wyborów bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych.

– Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia,

Kompetencje Walnego Zebrania Oddziału to:

– uchwalanie głównych kierunków pracy Oddziału,

– wybieranie delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,

– wybieranie władz Oddziału, powoływanie sekcji i powołanie ich przewodniczących,

udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału,

– zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,

wnioskowanie o podjęcie uchwały w sprawach rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia.,

Rozdział V

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

 1. Zarząd Oddziału składa się z 5-członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Kompetencje Zarządu Oddziału to:

– kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

– realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

– składanie oświadczenia woli przez dwóch członków Zarząd Oddziału, w tym Prezesa Oddziału,

– sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,

– zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,

– przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,

– reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, na zewnątrz, zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Komisja Rewizyjna Oddziału

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym z przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

 1. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

– kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,

– ocena pracy Zarządu, w tym rocznych sprawozdań i bilansu,

– składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

– wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi,

– wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

– członek Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być członkiem Zarządu Oddziału.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

 1. Zabrania się:
 2. a) udzielania pożyczek lub zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, pracowników lub osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tymi osobami z tytułu opieki lub kurateli, zwani dalej osobami bliskimi,
 3. b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż dla osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następujecie odpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. c) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.
 5. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności:
 6. a) z darowizn, spadków, zapisów,
 7. b) środków uzyskanych ze zbiorek publicznych na cele statutowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 8. c) uzyskanych subwencji i dotacji,
 9. d) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 10. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje zarząd, jest on przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.
 11. W uzasadnionych przypadkach zarząd może wyrazić zgodę na pokrycie członkowi kosztów przejazdu (delegacja) w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w administracji publicznej.
 12. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie 2 członków Stowarzyszenia. W sprawach większej wagi winno być poprzedzone uchwałą zarządu w tej sprawie

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.